top of page

Villkor

Bokningsvillkor

Bokningen anses bekräftad och avtalet bindande då Simply Explore mottagit anmälningsavgiften för resenärens bokning. Resenären skall snarast kontrollera att uppgifterna på bekräftelsen är korrekta och meddela Simply Explore ev. ändringar omedelbart. Vid bokningen accepteras dessa villkor automatiskt av resenären. Resenären måste vara 18 år vid tidpunkten för resan. Om resenären är under 18 år vid tidpunkten för resan krävs målsmans och Simply Explore's godkännande innan bokning.

 

Betalningsvillkor

I och med att avtalet ingås är resenären skyldig att betala en anmälningsavgift om 2500 sek. Anmälningsavgiften förfaller normalt sett inom 10 dagar från bokningstillfället om inte annat anges. Om inte anmälningsavgiften är Simply Explore tillhanda senast vid förfallodatumet för anmälningsavgiften kan Simply Explore ej garantera plats på resan/utbildningen. Resterande betalningar av resan sker i de flesta fall vid en eller flera tillfällen. Senast 30 dagar innan avresa skall dock hela resan/utbildningen vara betald om inte annat skriftligen angetts. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa skall hela resans pris inklusive anmälningsavgift inbetalas inom 10 dagar, dock senast 3 dagar innan avresa. Är fakturan ej betald i tid äger Simply Explore rätten att neka resenären tillträde till resan/utbildningen, dock kommer Simply Explore fortsatt ha fodran på resenären för hela beloppet. Samtliga fakturor (anmälningsavgift och slutfaktura) skickas ut till den mailadress som uppgetts vid bokning. Eventuella rabatter dras på slutfakturan.

 

Avbokning

Avbokning skall göras av resenären skriftligen till Simply Explore omedelbart då hinder för resa/utbildning uppkommer. Vid en eventuell avbokning betalas inte anmälningsavgiften tillbaka, oavsett anledning till avbokning. Vid avbokning inom 30 dagar före avresa sker ingen återbetalning av resan, oavsett anledning till avbokning. Notera att om avbeställningen sker mindre än 30 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Detta gäller även om resenären av olika anledningar inte påbörjar resan. Om en resa påbörjats sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd från Simply Explore. Notera att vid händelse att kostnader utgår för Resenär vid avbokning p.g.a. sjukdom eller skada (exempelvis då bokningsavgift ej återbetalas) kompenseras detta vanligtvis av Resenärens hemförsäkring. Kolla upp vad som gäller för just ditt försäkringsbolag innan resan/utbildning.

 

Avbeställningsskydd

Resenären ansvarar själv för att skaffa avbeställningsskydd som säkerhet ifall en situation uppstår som gör att resenären tvingas avbeställa resan/utbildningen. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Vid avbokning gäller dessa villkor. Resenären är skyldig att noga kontrollera med sitt försäkringsbolag vilka villkor och beloppsgränser som gäller för resenärens försäkring. Notera att vissa försäkringsbolag kräver att avbeställningsskyddet införskaffas före eller i samband med bokning av resan för att gälla.

 

Avbrytande av resa/utbildning

Om en resa påbörjats sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd från Simply Explore, oavsett om resenären inte kan eller får fortsätta resan eller om resenären självmant avviker eller av annan orsak inte kan eller vill deltaga i någon del av programmet/resan/utbildningen eller inte utnyttjar angivna hotell, transporter eller andra i resan ingående tjänster.

 

Inställd resa/utbildning

Om Simply Explore tvingas ställa in resan/utbildningen, exempelvis på grund av för få anmälda deltagare, återbetalas hela anmälningsavgiften. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning.

 

 

Ändringar, program, priser

- Inställd eller ändrad aktivitet

Yttre omständigheter såsom exempelvis rådande väderförhållanden, oförutsägbara omständigheter, påtaglig risk för deltagares säkerhet, förändrad politisk situation eller aktuell hälsostatus på gruppen eller individuella deltagare kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Vid händelse av ändringar kommer Simply Explore att i största möjliga utsträckning se till att det nya programmet motsvarar det ursprungliga programmet i förhållande till rådande förutsättningar. Simply Explore förbehåller sig rätten att ändra guider samt programpunkter i det angivna programmet. Ansvarig guide guide äger rätt att avbryta resenär som bedöms ej ha den fysiska kapacitet som krävs för att genomföra programmet med bibehållen säkerhet. Vid en sådan händelse står resenären själv för eventuella merkostnader i form av exempelvis boende och transport.

 

- Minimum deltagare

För varje resa/utbildning finns ett minimiantal resenärer för att Simply Explore ska kunna genomföra resan/utbildningen. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds resenärerna/deltagarna att genomföra resan/utbildningen mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5 % har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 20 dagar före avresa.

 

- Ändringar av resans pris
Simply Explore förbehåller sig rätten att justera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader om så är nödvändigt. Som förändringar räknas bl.a. ändringar av växel- och valutakurser, transportkostnader, skatter, tullar, nationalparksavgifter, flygplatsavgifter eller andra avgifter eller kostnader avseende tjänster som ingår i resan. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så snart som möjligt, dock senast 20 dagar innan avresa. Om priset höjs med mer än 8% av resans totala pris har resenären rätt att frångå avtalet. Resenären måste meddela detta skriftligt senast 14 dagar efter prisändringen meddelats. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

Ansvar

Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är resenärens ansvar att kontrollera med läkare att denne är lämplig och förberedd att utsätta sig för den fysiska ansträngning som resan/utbildningen/aktiviteten kräver. Resenären måste se till att ha allmänt god hälsa och vara väl förberedd både fysiskt och psykiskt för sitt deltagande. Resenärer med medicinska eller hälsorelaterade besvär måste meddela Simply Explore detta skriftligen snarast efter upptäckten men senast innan avresan. Rådfråga gärna Simply Explore om tveksamheter råder gällande hälsokrav, medicinska krav eller eventuella fysiska förberedelser. Simply Explore’s guider och utbildare har rätt att förklara en resenär oförmögen att genomföra resan/utbildningen, oavsett tidpunkt, om denne anser att deltagarens hälsa ej uppnår kraven eller om resenärens hälsotillstånd äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa. I dessa fall sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd för de delar av resan som resenären inte kan utnyttja.

Resenären är skyldig att stå för alla de extra kostnader som eventuellt uppstår vid avbrytandet av resan/utbildning, som t.ex. logi, transporter, kost, läkarbesök, arvoden, mediciner, tilläggsarrangemang eller andra tjänster och produkter som situationen kräver eller som resenären själv väljer att utnyttja. Genom inbetalning av anmälningsavgiften intygar betalaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan. Vid vissa resor kan Simply Explore kräva läkarintyg eller hälsodeklaration. I dessa fall blir du informerad av Simply Explore om vilka formulär som skall användas.

 

Försäkring

Resenären är skyldig att ha fullgod reseförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden/utbildningen. Alla resenärer måste ha en heltäckande rese- och olycksfallsförsäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan/utbildningen. Notera att vissa försäkringsbolag kan ha begränsningar gällande geografiska platser, altitud, transportsätt, motordrivna aktiviteter eller andra potentiellt riskfyllda aktiviteter. Resenären skall själv säkerställa att försäkringen täcker hela reseperioden och alla aktiviteter som ingår i resan som genomförs. Ev. kostnader för förlorad, skadad eller försenad egendom samt läkarkostnader, mediciner och andra egendoms- eller hälsorelaterade kostnader ersätts ej av Simply Explore så länge de inte är uppenbart orsakade av Simply Explore.

 

Foto, video och skrivet material

Simply Explore’s guider, personal och representanter kommer i de flesta fall dokumentera resan/utbildningen genom att filma och/eller fotografera samt i skrift. Rättigheten till detta material ägs av Simply Explore. Simply Explore förbehåller sig rätten att använda film- och fotomaterialet i marknadsföringssyfte på hemsidan, i sociala medier, via bloggar, i broschyrer och annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial, inklusive reklamfilmer och dokumentärer. Om resenären ej önskar att deltaga i denna dokumentering måste detta uttryckas skriftligt till Simply Explore.

 

Specialkost och allergier

Alla eventuella behov av specialkost och/eller allergier skall anges av resenären vid bokningstillfället.

COVID-19 Gällande resor till Kebnekaise

Innan avresa

Om Simply Explore ej tillåts att genomföra researrangemanget pga restriktioner från Folkhälsomyndigheten utgår full återbetalning till kund vilket inkluderar anmälningsavgift samt resterande belopp på slutfaktura (det totala beloppet avseende resan). Övriga omkostnader omfattas ej. Om kund ställer in resan efter bokning pga sjukdom utgår ej återbetalning, vanliga villkor gäller (se ovan).

Under resan

För säkerheten av samtliga deltagare och guider har Simply Explore rätt att neka resenärs deltagande på resan om denne uppvisar symptom av COVID-19. Resenär bär eget ansvar att agera i enligt med Folkhälsomyndighetens uppmaningar och omedelbart evakuera sig från platsen. Resenär bekostar själv dessa omkostnader (transport, evakuering, extra boende etc.). Ingen återbetalning av resa utgår.

Integritetspolicy

Integritets- och personuppgiftspolicy

 

När du bokar en resa/utbildning med Simply Explore sparar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och boka in dig på ditt rese/utbildningsarrangemang. Efter din resa/utbildning behåller vi personuppgifterna för att kunna ge dig bra service nästa gång du vill boka med oss. Du som vill kan också få våra nyhetsbrev och utskick i upp till två år efter din resa/utbildning. Du kan närsomhelst kontakta oss för att ändra din kundprofil eller för att bli borttagen. Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

 

Simply Explore utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

 

När du bokar en resa/utbildning

När du bokar en resa/utbildning med Simply Explore behöver vi vanligtvis följande uppgifter för att kunna boka in dig och fullgöra vårt avtal. Det här är vad som sparas i respektive system.

 

Kundregister i vårt bokningssystem

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, specialkost och personliga behov. Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid bokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt. I vissa fall behöver vi även ditt personnummer och dina passuppgifter för att kunna genomföra bokningen. Även minderårigas personuppgifter sparas vilket du som vuxen som reser med barn är ansvarig för. 

Följande uppgifter hanteras av oss samt förmedlas till respektive samarbetspartner

 

Samarbetspartners på resan/utbildningen

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Simply Explore. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av företagets samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten (även utomlands) samt av företagets anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

 

Guider och utbildare

Vi förmedlar dina personuppgifter så som bl.a namn, telefonnummer, adress, närmaste anhörig, kön till våra guider och utbildare för att de på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt avtal samt säkerställa säkerheten på resan/utbildningen.

 

 

Bokning via hemsida

När du bokar en resa via vår hemsida eller begär en offert skickas uppgifterna du fyller i till oss per e-post samt sparas på vår webbserver.

 

Information inför resa

Inför en kommande resa/utbildning får du påminnelser, information, samt enkät efter hemkomst per e-post. Under den tiden finns e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om resans namn och datum tillfälligt sparade i vår databas för informationsutskick.

 

Övrigt

Två år efter en avslutad resa tillfrågas du om vill ha kvar din kundprofil i vårt bokningssystem. Uppgifterna kan innan dess enkelt ändras eller raderas på förfrågan från dig såvida vi inte måste spara dem av legala skäl. Vi informerar alla våra samarbetspartners om att dina personuppgifter enligt lag måste förvaras säkert och inte får föras vidare till tredje part utan vårt samtycke samt att de ska raderas sex månader efter hemkomst.

 

Marknadsföring

Du som har bokat en resa med oss eller har visat intresse för oss genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, önskat att bli kontaktad via vår hemsida eller delta i en tävling finns sparad i våra kundregister. Läs nedan hur vi hanterar dina personuppgifter i våra kundregister för marknadsföring.

 

Nyhetsbrev

Du som har rest med oss eller valt att prenumerera på våra nyhetsbrev finns sparad i vårt kundregister för nyhetsbrev med en personlig profil. Där finns din e-postadress, namn och datumet du har godkänt att prenumerera.

 

Erbjudanden- och informationsutskick   

Du som har rest eller gått utbildning med oss finns också sparad i kundregistret i vårt bokningssystem och får då våra nyhetsbrev och övriga informationsutskick eller erbjudanden i upp till två års tid förutsatt att du inte själv tackat nej till det. Vilka personuppgifter som finns sparade i vårt kundregister i bokningssystemet framgår ovan under rubrik ”Kundregister i vårt bokningssystem”.

 

Övriga marknadsaktiviteter

Simply Explore arrangerar olika marknadsaktiviteter med och utan samarbetspartners, så som föreläsningar och event där vi via anmälan sparar kundregister. Där finns bl.a din e-postadress, telefonnummer, telefonnummer och namn som du angett vid anmälan.

 

Sociala medier

Vår hemsida kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook och Instagram vilka har egna personuppgiftspolicys.

Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

 

Cookies på vår hemsida

Vår hemsida använder cookies och när du surfar runt på den sparas de i din webbläsare fram tills dess att du själv väljer att stänga av dem i inställningarna på din webbläsare. I dina cookies sparas din besökshistorik för att underlätta navigering på webben. När du besöker vår hemsida följer också spårningskoder från Google och sociala medier med i dina cookies. De används för webbanalys och för att göra erbjudanden i sociala medier mer relevanta. Om du inte vill spara cookies kan du ställa in privatsurfing i din webbläsare för att surfa anonymt. Du kan också radera historiken i din dator eller mobila enhet för att resan bort cookies och koder från din webbläsare.

 

Tacka nej till marknadsföring

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden och vilken information du erhåller från Simply Explore eller dess samarbetspartners. I vissa fall kan du göra detta direkt i erbjudandet/informationen, t ex avregistrera din e-postadress från nyhetsbrev via länk i själva brevet. Då detta inte är möjligt kan du när som helst meddela oss via e-post hello@simplyexplore.se eller via brev (se adress längst ner i dessa villkor) angående erbjudanden eller information som du ej önskar få så ändrar vi detta snarast möjligt. Du som har rest eller genomgått utbildning med oss får våra utskick i upp till två år efter resan/utbildningen förutsatt att du inte motsagt dig utskick genom att meddela det vid bokning eller genom att kontakta oss.

 

Kontakta gärna oss om du har frågor

Om du vill ändra din kundprofil eller radera dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss. På förfrågan raderar vi dina personuppgifter i våra kundregister. Dina fakturor sparas hos oss i sju år då bokföringslagen kräver det. Om du har särskilda skäl kan vi hjälpa dig att anonymisera personuppgifterna i dina fakturor. Om du är missnöjd med vår hantering av personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på telefon 08-657 61 00 eller e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Vi värnar om våra resenärers integritet och vill gärna hjälpa dig. Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss på hello@simplyexplore.se så svarar vid dig per e-post eller ringer upp dig så snart vi kan.

 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Simply Explore, org. nr. 751014-0390, 070 23 66 298, Leråvägen 10, 837 71 Duved, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

bottom of page